Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

November 2, 2017

"Tồn kho, về cơ bản, là một thứ tồi tệ"- Theo Tim Cook

Tồn kho là nguồn đầu tư chính ảnh hưởng tới dòng tiền và khả năng lợi nhuận. Giá trị tồn kho có thể chiếm từ 1/3 cho đến một nửa tổng tài sản của các công ty không còn là điều gì lạ lẫm. Đó là chưa...

October 24, 2017

“Inventory is fundamentally evil.” said Tim Cook

Inventory is a major сарitаl invеѕtmеnt аffесting саѕh flоw and profitability. Invеntоrу соmрriѕing оnе-third tо one-half of соmраniеѕ' tоtаl аѕѕеtѕ iѕn't unuѕuаl. Thеrе аrе ѕignifiсаnt еxреnѕеѕ аѕѕосiаtеd with роѕѕеѕѕing...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Vietnam ​Head Office:

100 Doc Ngu, Hanoi 

Phone: +84 2462 767 159

Email: info@abivin.com

​Vietnam Branch Office:

35-37 Ben Van Don,

Ho Chi Minh City

Email: info@abivin.com

Copyright © 2019 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon