Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

October 29, 2019

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc điều tiết hàng hóa và dịch vụ thông qua việc lập kế hoạch hiệu quả, thiết kế, thực hiện, kiểm soát và giám sát các hoạt động của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng và quản lý Logistics có vai trò quan trọng không thể phủ nhận với mọi côn...

October 24, 2019

Supply chain management involves the regulation of goods and services through effective planning, design, execution, control and monitoring of supply chain activities. Supply chain and Logistics management is undeniably vital to every company operating in numerous indu...

April 19, 2019

Mở đầu

Cạnh tranh toàn cầu đã thúc đẩy doanh nghiệp cải thiện dịch vụ Logistics và phân phối của mình. Để có chất lượng vận hành xuất sắc, các công ty phải liên tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao trong mọi khâu vận hành. Qua nhiều năm, đã có hai phương thức vận tải chí...

April 10, 2019

Introduction

Emerging global competition has made it essential for companies to improve their logistics and distribution services. There has been more focus on operational excellence which implies that companies must consistently deliver quality service across all opera...

October 14, 2017

Trong một môi trường sản xuất tinh gọn (lean manufacturing), tồn kho được coi là một trong bảy yếu tố gây lãng phí nhất. Khái niệm này có thể được hiểu là bất kỳ lượng vật tư nào thừa ra hoặc vượt lên so với nhu cầu hiện tại và/hoặc trong quá trình sản xuất. Đi...

October 5, 2017

In a lean manufacturing еnvіrоnmеnt, іnvеntоrу is соnѕіdеrеd one of the ѕеvеn mаjоr wastes. It саn be defined as аnу mаtеrіаl оvеr аnd above whаt іѕ сurrеntlу rеԛuіrеd and/or іn рrосеѕѕ. Thе ideal ѕіtuаtіоn іn a JIT environment іѕ piece реr process, which еԛuаtеѕ tо on...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon