Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

August 28, 2019

Trong nền kinh tế hiện nay, cho dù là những tập đoàn lớn hay những tổ chức phi lợi nhuận, dữ liệu đều là linh hồn giúp công ty vận hành và quản lý. Một nghiên cứu gần đây của Hackett Group đã chỉ ra rằng hơn 70% số công ty đang lên kế hoạch triển khai áp dụng công nghệ...

August 21, 2019

In today’s business world, whether it is a business corporation, a non-profit organization or a governmental agency, data is the heart of every company in operating, managing, or referencing. A recent Hackett Group study revealed that over 70% of companies are planning...

August 28, 2018

Những năm gần đây, ngành Logistics ở khu vực ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) đang phát triển mạnh. ASEAN dần trở thành trung tâm Logistics lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc vận chuyển hàng hoá “chặng cuối cùng” (last-mile) trong chuỗi cung ứng,...

August 21, 2018

The logistics industry in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) is thriving in recent years, making it a huge logistics hub for both domestic and foreign investors. The shipment of goods to their final destination, referred to as last mile delivery in the supp...

May 30, 2018

Trong thực tiễn, việc tích hợp công nghệ để cải thiện năng suất là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong phương thức kinh doanh ứng dụng dữ liệu (data-driven). Công nghệ mới là một công cụ tuyệt vời giúp bạn quản lý doanh nghiệp và điều phối các dự án một cách dễ dàng hơn...

May 22, 2018

In the new world of data-driven business practice, it’s extremely important to integrate new technology that can improve productivity. New technology is a great way to help you handle your business and tackle all projects with ease, as well as reduce the complexity of...

May 3, 2018

Hệ thống quản lý vận tải là môt trong 5 phần mềm cần thiết đối với mọi nhà quản lý chuỗi cung ứng. Sau khi bạn lựa chọn được hệ thống quản lý vận tải, việc cài đặt, đào tạo, báo cáo, thông báo có thể đẩy chi phi lên cao hơn 25 – 30% so với mức ước tính ban đầu. Bạn cũn...

April 26, 2018

Transportation Management System (TMS) is one of 5 best software every logistics manager needs. Once a TMS is opted, installation, training, reports and notifications may cost you 25 - 30% more than initially estimated. You also need to take into account the cost of th...

April 19, 2018

Cụm từ “Chặng cuối” (Last mile) không chỉ là một từ ngữ hoa mỹ trong ngành Logistics và chuỗi cung ứng. Giao hàng chặng cuối đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cao chính là vấn đề được tạo ra từ sự thiế...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square