Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

August 7, 2019

Master data management is undeniably essential to every company. However, to some extent, its implementation on a wide scale is still very rare. To innovate processes, it is crucial that companies control their business data with a strategic point of view. This article...

July 31, 2019

Bất cứ công ty nào đang tìm kiếm một nền tảng công nghệ phù hợp chắc hẳn cũng đã nghe đến Phần mềm lưu trữ dữ liệu tại chỗ (On-premises) và Phần mềm điện toán đám mây (Cloud-based solution). Tuy nhiên, việc lựa chọn một nền tảng phần mềm phù hợp chưa bao giờ là dễ dàng...

July 25, 2019

Every company searching for one software platform would have heard about On-premises and Cloud-based Solution. However, choosing the right software platform for your business is not as easy as it may seem. If you are wondering about the same thing, then this article is...

March 13, 2019

Việc lựa chọn phần mềm đúng đắn cho doanh nghiệp giúp đạt hiệu quả trong quy trình, khả năng bao quát trong chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận chuyển. Một trong những phần mềm đó là Phần mềm Quản lý Vận tải (TMS), một phần của quản lý chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt...

March 6, 2019

Selecting the correct software system for the business helps to attain process efficiency, gain visibility into the supply chain, and decrease general transport costs. One of such software is transportation management system (TMS) which is a subset of supply chain mana...

June 11, 2018

Khi khối lượng công việc tăng lên, bổ sung nhân lực có thể là một trong những giải pháp đầu tiên bạn nghĩ tới. Tuy nhiên, không phải lúc nào đó cũng là lựa chọn tối ưu. Đây là lúc chúng ta cần đến một Hệ thống Quản lý Vận tải (TMS). Cuộc khảo sát của trang Logistics Ma...

June 5, 2018

If you have high volume of work, adding headcount seems like one of the first option that you will turn to. But this may not be the best course of action every time. That’s where the need for Transportation Management System (TMS) comes into play. A survey featured in...

October 14, 2017

Trong một môi trường sản xuất tinh gọn (lean manufacturing), tồn kho được coi là một trong bảy yếu tố gây lãng phí nhất. Khái niệm này có thể được hiểu là bất kỳ lượng vật tư nào thừa ra hoặc vượt lên so với nhu cầu hiện tại và/hoặc trong quá trình sản xuất. Đi...

October 5, 2017

In a lean manufacturing еnvіrоnmеnt, іnvеntоrу is соnѕіdеrеd one of the ѕеvеn mаjоr wastes. It саn be defined as аnу mаtеrіаl оvеr аnd above whаt іѕ сurrеntlу rеԛuіrеd and/or іn рrосеѕѕ. Thе ideal ѕіtuаtіоn іn a JIT environment іѕ piece реr process, which еԛuаtеѕ tо on...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square