Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

May 14, 2019

Giới thiệu

Công ty cung cấp dịch vụ Logistics thứ ba (3PL) chuyên cung cấp, cho thuê dịch vụ vận tải, kho bãi cho các công ty, tổ chức khác. Trong những năm trở lại đây, các hoạt động logistics đã tăng lên một cách đáng kể, và cụ thể là dịch vụ cho thuê vận tải của các...

May 9, 2019

Introduction

Third-party logistics provider (3PL) is a company that provides outsourced logistics services to other organizations. In the past years, activities of logistics have increased and particularly outsourcing services to 3PL providers. However, recently, these...

March 6, 2018

Hệ thống Quản lý Vận tải (Transportation Management System - TMS) hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển các sản phẩm từ điểm này đến điểm khác theo một cách tối ưu về chi phí, hiệu quả và đáng tin cậy. Hệ thống cũng bao gồm các giải pháp về vận hành sản phẩm và dịch...

February 27, 2018

A Transportation Management System (TMS) aids enterprises to move products from one destination to another in a cost-effective, efficient, and reliable manner. It involves solutions for running products and services in all modes with intermodal arrangements. There are...

January 5, 2018

Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay. Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của...

December 25, 2017

Success with master data planning is essential. It is at the core of serious inventiveness in several businesses today. Whether your company is devoted to providing products focused on customer or operational excellence, master data planning is vital for success, and t...

October 14, 2017

Trong một môi trường sản xuất tinh gọn (lean manufacturing), tồn kho được coi là một trong bảy yếu tố gây lãng phí nhất. Khái niệm này có thể được hiểu là bất kỳ lượng vật tư nào thừa ra hoặc vượt lên so với nhu cầu hiện tại và/hoặc trong quá trình sản xuất. Đi...

October 5, 2017

In a lean manufacturing еnvіrоnmеnt, іnvеntоrу is соnѕіdеrеd one of the ѕеvеn mаjоr wastes. It саn be defined as аnу mаtеrіаl оvеr аnd above whаt іѕ сurrеntlу rеԛuіrеd and/or іn рrосеѕѕ. Thе ideal ѕіtuаtіоn іn a JIT environment іѕ piece реr process, which еԛuаtеѕ tо on...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon