Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

October 14, 2017

Trong một môi trường sản xuất tinh gọn (lean manufacturing), tồn kho được coi là một trong bảy yếu tố gây lãng phí nhất. Khái niệm này có thể được hiểu là bất kỳ lượng vật tư nào thừa ra hoặc vượt lên so với nhu cầu hiện tại và/hoặc trong quá trình sản xuất. Đi...

October 5, 2017

In a lean manufacturing еnvіrоnmеnt, іnvеntоrу is соnѕіdеrеd one of the ѕеvеn mаjоr wastes. It саn be defined as аnу mаtеrіаl оvеr аnd above whаt іѕ сurrеntlу rеԛuіrеd and/or іn рrосеѕѕ. Thе ideal ѕіtuаtіоn іn a JIT environment іѕ piece реr process, which еԛuаtеѕ tо on...

September 27, 2017

Cách đây không lâu, chúng tôi đã chia sẻ quan điểm về các phần mềm phổ biến nhất dành cho các nhà quản lý logistics. Có thể thấy là không có gì ngạc nhiên khi không phải mọi chuyên gia vận tải đều quen thuộc với những khái niệm này. Một số thậm chí không phân biệt được...

September 14, 2017

Not long ago, we shared our view about the most popular software for logistics managers. Since then, it’s come with little surprise that not every transportation specialists are familiar with those kinds of terms. Some don’t even know the differences between Transporta...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Hanoi ​Head Office:

100 Doc Ngu, Hanoi, Vietnam 

Phone: +84 2462 767 159

Email: info@abivin.com

​Ho Chi Minh City Office:

35-37 Ben Van Don, HCMC, Vietnam

Phone: +84 976 638 008

Email: info@abivin.com

Copyright © 2020 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon