Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

November 20, 2019

Tắc nghẽn giao thông vẫn luôn là một trong những trở ngại lớn nhất trong quản lý Logistics. Trong khi xu hướng này vẫn tiếp diễn, các nhà khai thác dịch vụ vận tải hàng hóa phải đối mặt với thử thách làm sao để lên được lịch trình giao hàng cho hiệu quả nhất. Bài viết...

December 18, 2018

The Holiday season is almost upon us, it is a time when consumer demand can make or break a business. If you are a business-owner, you know that now is the time

May 3, 2018

Hệ thống quản lý vận tải là môt trong 5 phần mềm cần thiết đối với mọi nhà quản lý chuỗi cung ứng. Sau khi bạn lựa chọn được hệ thống quản lý vận tải, việc cài đặt, đào tạo, báo cáo, thông báo có thể đẩy chi phi lên cao hơn 25 – 30% so với mức ước tính ban đầu. Bạn cũn...

April 26, 2018

Transportation Management System (TMS) is one of 5 best software every logistics manager needs. Once a TMS is opted, installation, training, reports and notifications may cost you 25 - 30% more than initially estimated. You also need to take into account the cost of th...

April 19, 2018

Cụm từ “Chặng cuối” (Last mile) không chỉ là một từ ngữ hoa mỹ trong ngành Logistics và chuỗi cung ứng. Giao hàng chặng cuối đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cao chính là vấn đề được tạo ra từ sự thiế...

April 12, 2018

The term “last mile” is more than just a buzzword in the logistics and supply chain industry, concerning the transportation of goods to the final destination. Last mile delivery plays a key role in maintaining customer satisfaction. You can measure your fleet performan...

March 6, 2018

Hệ thống Quản lý Vận tải (Transportation Management System - TMS) hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển các sản phẩm từ điểm này đến điểm khác theo một cách tối ưu về chi phí, hiệu quả và đáng tin cậy. Hệ thống cũng bao gồm các giải pháp về vận hành sản phẩm và dịch...

February 27, 2018

A Transportation Management System (TMS) aids enterprises to move products from one destination to another in a cost-effective, efficient, and reliable manner. It involves solutions for running products and services in all modes with intermodal arrangements. There are...

January 5, 2018

Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay. Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us