Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

August 14, 2018

You might be mistaken to assume Abivin is just an office with desks, chairs, computers and employees. We are so much more!

At Abivin, experiencing is learning

“I was trusted with tasks I have little experience with. I experimented and learned, then I made it work,” Tai N...

May 3, 2018

Hệ thống quản lý vận tải là môt trong 5 phần mềm cần thiết đối với mọi nhà quản lý chuỗi cung ứng. Sau khi bạn lựa chọn được hệ thống quản lý vận tải, việc cài đặt, đào tạo, báo cáo, thông báo có thể đẩy chi phi lên cao hơn 25 – 30% so với mức ước tính ban đầu. Bạn cũn...

April 26, 2018

Transportation Management System (TMS) is one of 5 best software every logistics manager needs. Once a TMS is opted, installation, training, reports and notifications may cost you 25 - 30% more than initially estimated. You also need to take into account the cost of th...

March 6, 2018

Hệ thống Quản lý Vận tải (Transportation Management System - TMS) hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển các sản phẩm từ điểm này đến điểm khác theo một cách tối ưu về chi phí, hiệu quả và đáng tin cậy. Hệ thống cũng bao gồm các giải pháp về vận hành sản phẩm và dịch...

February 27, 2018

A Transportation Management System (TMS) aids enterprises to move products from one destination to another in a cost-effective, efficient, and reliable manner. It involves solutions for running products and services in all modes with intermodal arrangements. There are...

January 5, 2018

Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay. Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của...

December 25, 2017

Success with master data planning is essential. It is at the core of serious inventiveness in several businesses today. Whether your company is devoted to providing products focused on customer or operational excellence, master data planning is vital for success, and t...

November 24, 2017

Để thúc đẩy phát triển, một công ty cần dành nhiều sự chú ý đến cả cung và cầu. Mỗi công ty cần phải duy trì lượng tồn kho đủ để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu thiết lập một chuỗi cung ứng hiệu quả và đáng tin cậy. Thông thường,...

November 20, 2017

In order for a company to grow, it needs to pay a lot of attention to both supply and demand. Every company needs to make sure that it has the right inventory to fulfill customer requirements. It all comes down to establishing a proper and reliable supply chain. Many t...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us