4WmzUGB1Dz.jpg

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

Browse our eBooks, webinars, reports, videos and blog articles

SÁCH VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Proprietary Algorithms developed by Abivin to solve to logistics problems

Vehicle Routing Problem (VRP) - Bài toán Tối ưu Vận Tải

Đề bài gốc của bài toán này gói gọn trong câu hỏi: “Làm thế nào để tạo ra một lộ trình tối ưu cho một đội xe giao hàng tới một lượng khách hàng có sẵn?” 

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Ebook sẽ làm rõ những tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp F&B, và đề xuất cách triển khai mô hình vận chuyển tối ưu cho doanh nghiệp F&B của bạn. 

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Ebook sẽ làm rõ những tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp F&B, và đề xuất cách triển khai mô hình vận chuyển tối ưu cho doanh nghiệp F&B của bạn. 

BÁO CÁO

Proprietary Algorithms developed by Abivin to solve to logistics problems

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

Đề bài gốc của bài toán này gói gọn trong câu hỏi: “Làm thế nào để tạo ra một lộ trình tối ưu cho một đội xe giao hàng tới một lượng khách hàng có sẵn?” 

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Ebook sẽ làm rõ những tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp F&B, và đề xuất cách triển khai mô hình vận chuyển tối ưu cho doanh nghiệp F&B của bạn. 

WEBINAR

Proprietary Algorithms developed by Abivin to solve to logistics problems

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Đề bài gốc của bài toán này gói gọn trong câu hỏi: “Làm thế nào để tạo ra một lộ trình tối ưu cho một đội xe giao hàng tới một lượng khách hàng có sẵn?” 

Ebook sẽ làm rõ những tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp F&B, và đề xuất cách triển khai mô hình vận chuyển tối ưu cho doanh nghiệp F&B của bạn. 

VIDEO

Proprietary Algorithms developed by Abivin to solve to logistics problems

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

Vehicle Routing Problem (VRP) Là Gì?

BLOG

Proprietary Algorithms developed by Abivin to solve to logistics problems

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Hanoi ​Office:

HCMCC Building, 381 Doi Can

Office Hotline: +84 862 282 166

HR Hotline: +84 968 169 089

Email: info@abivin.com

​Ho Chi Minh City Office:

Saigon Royal Building, 35 Ben Van Don

Office Hotline: +84 976 638 008

Email: info@abivin.com

Copyright © 2020 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon